Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας στα σχολεία Προπαρασκευαστικής Μαθητείας